NASZA OFERTAPrzyjęcie do Domu Spokojnej StarościOsoba ubiegająca się o przyjęcie do Domu Spokojnej Starości zgłasza się do ośrodka pomocy społecznej właściwego dla jej miejsca zamieszkania celem złożenia wniosku o umieszczenie w domu pomocy społecznej. Pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej przeprowadza wywiad środowiskowy oraz zbiera niezbędną do tego celu dokumentację. Do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej zobowiązani są w kolejności:

  • mieszkaniec Domu, nie więcej niż 70% swojego dochodu,
  • małżonek, zstępni przed wstępnymi,
  • gmina, z której osoba została skierowana w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania, a opłatami wnoszonymi przez osoby wymienione powyżej.


Aktywizacja osób starszychNasz Dom Spokojnej Starości oferuje następujące formy aktywizacji osób starszych:

Terapia zajęciowa: w ramach terapii zajęciowej organizowane są m.in. zajęcia plastyczno-manualne, komputerowe (Dom dysponuje kawiarenką internetową) oraz kulinarne. Zajęcia w pracowniach rozwijają i pogłębiają zainteresowania mieszkańców oraz zapobiegają bierności i nudzie. Mieszkańcy mają możliwość uczestniczenia w wyjazdach na wycieczki. Na terenie Domu cyklicznie odbywają się imprezy okolicznościowe połączone z zabawami, gry towarzyskie, wspólne grillowanie w ogrodzie itp. Podejmowane są wspólne inicjatywy z przedszkolami i szkołami, jak również z innymi domami pomocy społecznej.

Fizjoterapia: dom dysponuje wysokiej jakości sprzętem do rehabilitacji zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz obiektu (siłownia zewnętrzna). dom starców W zakresie fizjoterapii świadczymy następujące usługi:

  • kinezyterapia - ćwiczenia czynno-bierne, ćwiczenia w obciążeniu
  • masaż leczniczy - masaż klasyczny, masaż relaksacyjny
  • fizykoterapia - zabiegi prądami średniej i niskiej częstotliwości, zabiegi laseroterapii, lampa sollux, materac do magnetoterapii

Praca socjalna: zespół socjalny Domu realizuje zadania w zakresie indywidualnej pracy z Mieszkańcami, ich rodzinami lub opiekunami oraz reprezentuje mieszkańców w instytucjach i urzędach.