DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCIPodmiot: Dom Spokojnej Starości w Cieszynie

Dane teleadresowe: Dom Spokojnej Starości w Cieszynie, ul. Adama Mickiewicza 13, 43-400 Cieszyn, tel. 33 858 02 39

Data publikacji strony internetowej: 2017

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 19.03.2020 r.

Data ostatniej aktualizacji Deklaracji dostępności: 15.01.2021 r.

Informacja o dostępności

Serwis www.dsscieszyn.pl jest stroną informacyjną. Zbiera informacji o podstawowej działalności instytucji.

Strona została zrealizowana z uwzględnieniem wytycznych WCAG 2.1 i zgodnie ze standardami sieciowymi. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny, witryna spełnia drugi stopień (WAI-AA) wymogu specyfikacji dostępności dla osób niepełnosprawnych WCAG 2.1.

Wygląd witryny określają kaskadowe arkusze stylów CSS, po wyłączeniu arkuszy stylów witryna jest w dalszym ciągu dostępna i zrozumiała dla użytkownika.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak opcji wyświetlania strony w kolorystyce kontrastowej,
  • brak możliwości powiększania/pomniejszania tekstu strony,
  • brak mapy serwisu.

Wersja mobilna serwisu

Serwis można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. Zbudowany został w oparciu o metodę Responsive Web Design (RWD), dzięki czemu automatycznie dostosowuje moduły strony do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego.

Dom Spokojnej Starości w Cieszynie nie oferuje osobnych aplikacji mobilnych.

Skróty klawiszowe

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Uwagi do serwisu internetowego

W przypadku uwag, zauważonych błędów lub nieprawidłowego działania funkcji serwisu, zachęcamy do kontaktu mailowego pod adresem: dss@post.pl

Informacja o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych

Dom Spokojnej Starości jest obiektem dostępnym dla osób z niepełnosprawnością.

Budynek jest bezprogowy, posiada drzwi o szerokości umożliwiającej poruszanie się na wózku, wyposażony w windy.

Otoczenie Domu-wykonane z kostki brukowej. Do głównego wejścia prowadzi podjazd, przed którym usytuowano miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do Domu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Zapewnienie dostępności cyfrowej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej Domu Spokojnej Starości.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład poprzez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie go itp.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Dom Spokojnej Starości
dss@post.pl
tel. 33 858 02 39, 33 858 0437

W ten sam sposób można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie, o które elementy strony internetowej chodzi oraz sposób kontaktu. Jeśli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Dom Spokojnej Starości powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe Dom Spokojnej Starości niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie oraz wyznacza termin, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Dom Spokojnej Starości może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Dom Spokojnej Starości odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub elementu strony internetowej.

W przypadku wyczerpania wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Oświadczenie sporządzono dnia: 15 stycznia 2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.